Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > E-shop > Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

a

REKLAMAČNÍ ŘÁD

(dále jen jako „OP“)

 

obchodní společnosti: Chuchle Arena Praha, s.r.o.

IČO: 11637927

sídlo: Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 351405

vydané ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto OP výše specifikované společnosti Chuchle Arena Praha, s.r.o. (dále jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží nebo poskytnutí služby (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.chuchlearena.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „E-SHOP“).

1.2. Kupujícím může být spotřebitel, nebo podnikatel:

a) Za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kde se tyto OP vztahují výlučně na kupujícího v postavení spotřebitele, je kupující označován jako kupující-spotřebitel; prosté označení jako kupující se vztahuje na kupujícího v postavení spotřebitele i podnikatele.

b) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Kde se tyto OP vztahují výlučně na kupujícího v postavení podnikatele, je kupující označován jako kupující-podnikatel.

1.3. Ujednání odchylná od OP mohou prodávající s kupujícím sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP upravujícími totožnou záležitost.

1.4. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se předtím seznámil s těmito OP a že s OP v celém rozsahu vyjadřuje souhlas, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.

1.6. Znění OP může prodávající kdykoli jednostranně změnit, čímž ale nedojde k dotčení práv a povinností vzniklých po dobu účinnosti předchozího znění OP.

2. Sdělení prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy

2.1. Prodávající sděluje kupujícímu následující:

a) Cena jednotlivého zboží, příp. i služby, je v E-SHOPU uváděna včetně i bez DPH. Cena včetně DPH je cenou konečnou s výjimkou nákladů na dodání a balné, které nese kupující. Náklady na dodání zboží a balné se liší podle kupujícím zvolené metody dodání a poskytovatele dopravy (platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky). V případě osobního odběru kupujícím v předem dohodnutém termínu v provozovně prodávajícího nacházející se na adrese jeho sídla činí náklady na dopravu a balné 0,- Kč.

b) Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a prodávající si žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku neúčtuje.

c) Prodávající požaduje zaplacení zálohy před uzavřením kupní smlouvy jen v případech, kdy je platba na cenu za dodání zboží nebo poskytnutí služeb připsána na účet prodávajícího dříve, než dojde k uzavření kupní smlouvy, anebo kdy prodávající využije svého oprávnění dle ustanovení čl. 4.5. OP.

d) Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Pokud z důvodu na straně kupujícího dojde k překladu textu smlouvy do cizího jazyka, platí, že rozhodným zněním kupní smlouvy je znění v českém jazyce.

e) Veškerá nabídka zboží, příp. i služeb, zveřejněná v E-SHOPU je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží nebo služby. Použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku je z tohoto důvodu vyloučeno.

f) Nabídka prodeje zboží nebo služeb a ceny tohoto zboží a služeb zveřejněné v E-SHOPU se vztahují k okamžiku, k jakému jsou zobrazovány v E-SHOPU. Tímto ustanovením není omezena možnost kupujícího nebo prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

g) V případě, kdy kupujícím je spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, resp. čl. 6.1. těchto OP) i bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, nebo v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující-spotřebitel musí o svém odstoupení od kupní smlouvy ve výše uvedené lhůtě informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání zaslaného v písemné podobě na adresu sídla prodávajícího nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu a.diduchova@chuchlearena.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující-spotřebitel může (ale nemusí) využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy obsažený za posledním článkem těchto OP.

h) V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, přičemž tyto náklady budou odpovídat ceně kupujícím-spotřebitelem zvolenému způsobu vrácení zboží prodávajícímu.

i) Přijatá objednávka kupujícího včetně jejího potvrzení ze strany prodávajícího (akceptace) bude spolu s aktuálním zněním OP archivována prodávajícím v elektronické podobě a pro kupujícího není volně přístupná.

j) Prodávající uvádí, že není povinen dodržovat žádný kodex chování, kterým by se museli jeho zaměstnanci či jiné osoby spolupracující s prodávajícím řídit.

k) V případě existence jakékoliv stížnosti kupujícího ve vztahu k E-SHOPU nebo kupní smlouvě má prodávající primárně zájem na mimosoudním řešení případných sporů. Kupující může svou stížnost obsahující identifikaci a popis sporného případu zaslat emailem na adresu a.diduchova@chuchlearena.cz, popřípadě písemně na adresu sídla prodávajícího s uvedením kontaktních údajů ke své osobě. Odpověď prodávajícího se sdělením a odůvodněním vyřízení stížnosti bude zaslána stěžovateli zpravidla ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů, a to na e-mailovou, případně poštovní, adresu, udanou stěžovatelem v jeho stížnosti.

l) Kupující je se svou stížnosti oprávněn se rovněž obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je pro záležitosti ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, pro záležitosti živnostenské kontroly příslušný živnostenský úřad, a pro záležitosti ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce zejména kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky na trh (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů).

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku, resp. elektronických prostředků, při uzavírání kupní smlouvy. Pro objednání zboží nebo služeb vyplní kupující objednávkový formulář přístupný v rámci E-SHOPU. Objednávkový formulář (dále jen jako „objednávka“) obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží či službě (objednávané plnění „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní E-SHOPU),

b) způsobu úhrady ceny objednaného plnění, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) nákladech spojených s dodáním zboží.

3.2. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje (včetně opravy chyb), které v objednávce uvedl. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“, čímž platí objednávka ze strany kupujícího za závazně učiněnou. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost kupujícímu potvrdí oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“). Toto oznámení nelze považovat za akceptaci objednávky, ledaže z jejího obsahu plyne záměr prodávajícího objednávku kupujícího v celém rozsahu a bez jakýchkoliv výhrad akceptovat.

3.3. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v jeho objednávce a při komunikaci s prodávajícím. Prodávající vychází z toho, že údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pravdivé a správné.

3.4. Prodávající je před akceptací objednávky vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu, atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího (akceptací) kupujícímu, přičemž toto potvrzení je prodávajícím zasíláno kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího. Přílohou tohoto potvrzení bude rovněž aktuální znění OP.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své smluvní či zákonné povinnosti vůči prodávajícímu.

3.7. Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, zejména pak náklady na odeslání písemné korespondence, telefonní hovory a služby elektronické komunikace včetně internetového připojení, si nese každá strana ze svého.

4. Cena plnění a platební podmínky

4.1. Cenu zboží nebo služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• bezhotovostně platební kartou,

• bezhotovostní platbou na bankovní účet prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího je cena za dodání zboží nebo poskytnutí služby splatná nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího se kupující zavazuje uhrazovat cenu za dodání zboží nebo poskytnutí služeb s uvedením variabilního symbolu platby, obdrženého v procesu uzavírání kupní smlouvy od prodávajícího. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. 3.4. OP), požadovat uhrazení celé ceny za dodání zboží nebo poskytnutí služby ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, tzn. nelze uplatňovat více než jednu slevu současně.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží nebo služby a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním daňových dokladů – faktur vystavených prodávajícím v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

5. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy

5.1. Prodávající je povinen kupujícímu dodat objednané zboží nebo poskytnout službu za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a zároveň uhradit prodávajícímu sjednanou cenu včetně veškerých nákladů na dodání zboží. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému zboží, tzn. že se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve všech případech převzetím zboží kupujícím.

5.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

i) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

j) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

(Blíže viz ust. § 1837 občanského zákoníku.)

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. OP či o jiný případ, kdy nelze dle platných ustanovení všeobecně závazných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 2.1. písm. g. OP.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží dodané kupujícímu-spotřebiteli na základě této kupní smlouvy jím musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, a to buď předáním v provozně prodávajícího nacházející se na adrese jeho sídla nebo zasláním na poštovní adresu sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů.

6.4. Pokud kupující-spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího-spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele, včetně nákladů na dodání. Jestliže kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu standardního dodání zboží. Vrácení peněžních prostředků přijatých od kupujícího-spotřebitele prodávající provede bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího-spotřebitele, z něhož byly peněžní prostředky prodávajícímu poukázány, případně na jiný bankovní účet, pokud to kupující-spotřebitel bude výslovně požadovat. Za vrácení peněžních prostředků prodávající po kupujícím-spotřebiteli nepožaduje náhradu žádných nákladů. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

6.5. Kupující-spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud s ním nakládal jiným způsobem, než jaký byl nutný k tomu, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Pokud kupující-spotřebitel v případě poskytnutí služby požádal, aby poskytování služby začalo během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, uhradí kupující-spotřebitel prodávajícímu peněžní částku úměrnou rozsahu poskytnuté služby do doby, kdy kupující-spotřebitel informoval prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služby sjednaným v kupní smlouvě.

6.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží kupujícímu-spotřebiteli, a to až do okamžiku jeho dodání kupujícímu-spotřebiteli, z následujících důvodů:

a) prodávající toto zboží není schopen opatřit od svého dodavatele ve lhůtě dohodnuté s kupujícím-spotřebitelem pro dodání zboží, nebo prodávajícím navržené, jinak ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nebo

b) prodávající v této lhůtě zboží není z objektivně daných důvodů schopen doručit kupujícímu-spotřebiteli, nebo

c) výroba tohoto zboží byla již ukončena, nebo

d) dojde k navýšení nákladů na dodání zboží pro prodávajícího nad úroveň ceny dle kupní smlouvy, anebo

e) kupující-spotřebitel porušil kupní smlouvu či porušil jinou smlouvu uzavřenou s prodávajícím, zejména měl-li nebo má-li kupující-spotřebitel vůči prodávajícímu dluh po splatnosti.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby kupujícímu-spotřebiteli, a to až do okamžiku jejího úplného poskytnutí, z následujících důvodů:

a) prodávající není z objektivně daných důvodů schopen předmětnou službu za sjednaných podmínek poskytnout ve lhůtě dohodnuté s kupujícím-spotřebitelem pro poskytnutí služby, nebo prodávajícím navržené, jinak ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nebo

b) dojde k navýšení nákladů na poskytnutí služby pro prodávajícího nad úroveň ceny dle kupní smlouvy, anebo

c) kupující-spotřebitel porušil kupní smlouvu či porušil jinou smlouvu uzavřenou s prodávajícím, zejména měl-li nebo má-li kupující-spotřebitel vůči prodávajícímu dluh po splatnosti.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím-podnikatelem, a to až do okamžiku dodání zboží nebo plného poskytnutí služby kupujícímu-podnikateli, i bez uvedení důvodu, vždy však v případě zhoršení podmínek dodání zboží nebo poskytnutí služby kupujícímu-podnikateli, anebo v případě porušení jakékoliv smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem ze strany kupujícího-podnikatele. Prodávající odstoupení od kupní smlouvy zašle kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího nebo písemně na poštovní adresu kupujícího. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, vrátí kupujícímu na bankovní účet kupujícího, z něhož byly peněžní prostředky prodávajícímu poukázány, případně na jiný bankovní účet určený výslovně kupujícím, všechny peněžní prostředky, které od něj obdržel s výjimkou peněžní částky úměrné rozsahu již poskytnuté služby, a to v porovnání s celkovým rozsahem služby sjednaným v kupní smlouvě.

6.7. Je-li v souvislosti s dodáním zboží či poskytnutím služby na základě kupní smlouvy ze strany prodávajícího bezplatně poskytnuto kupujícímu plnění, zejména pak věc, je tato darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li ke zrušení kupní smlouvy, zaniká bez dalšího i darovací smlouva. V případě, kdy již kupující obdržel darované plnění, je povinen jej vrátit prodávajícímu stejným způsobem, jakým mu dle těchto OP je povinen vrátit zboží, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení od kupní smlouvy.

6.8. Kupující-podnikatel se výslovně vzdává svého práva na vrácení plnění poskytnutého z jeho strany ve prospěch prodávajícího na základě zrušené kupní smlouvy, nemůže-li zboží, dodané mu dle této kupní smlouvy, prodávajícímu vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, jestliže:

a) došlo ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží prodávajícím, nebo kupujícím-podnikatelem či třetí osobou v případě prodávajícím neuznané reklamace zboží, nebo

b) použil-li kupující-podnikatel zboží v nezbytném rozsahu ještě před tím, než mohl objevit vadu, nebo

c) zboží nelze vrátit v nezměněném stavu z důvodů vyšší moci.

Neoznámil-li kupující-podnikatel vadu zboží či služby včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání jeho plnění pro kupujícího dle kupní smlouvy:

a) osobní odběr v provozovně prodávajícího nacházející se na adrese jeho sídla,

b) e-mailem, pokud to umožňuje povaha plnění (např. vouchery, vstupenky),

c) zaslání zboží prostřednictvím Česká pošta, s.p., přičemž všechny nabízené způsoby dodání, jejich cenu a případné další podmínky jsou uvedeny v E-SHOPU.

7.2. V případě, že je na základě výslovného požadavku kupujícího smluven jiný způsob dodání, než který je uveden v čl. 7.1. OP, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání účtované dopravcem.

7.3. Dodací lhůta uvedená v E-SHOPU má pouze informativní charakter jako předpokládaná dodací lhůta za bezproblémového běhu událostí. Prodávající se pokusí přijmout vhodná opatření za účelem, aby skutečná dodací lhůta výrazněji nepřekročila dodací lhůtu uváděnou v E-SHOPU.

7.4. Součástí zásilky s dodaným zbožím je záruční list a další doklady ke zboží.

7.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, resp. kupní smlouvě, je kupující povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou k dodání zboží na kupujícím určené místo. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než jím bylo původně uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Při převzetí zboží je kupující povinen vždy zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv poškození obalu zásilky toto neprodleně oznámit dopravci uvedením výhrad do formuláře dopravce (např. podací arch, zásilkový list, reklamační protokol). Kupující je oprávněn v případě zjevného poškození zásilky dodané zboží odmítnou převzít. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se i doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Při podpisu formuláře dokládajícího dodání zboží kupujícím se má za to, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Po převzetí zboží je kupující povinen neprodleně zkontrolovat kompletnost dodávky objednaného zboží a jeho nepoškození, a v případě nesouladu množství nebo stavu dodaného zboží s kupní smlouvou je o tom povinen prodávajícího neprodleně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů, vyrozumět emailem na adresu a.diduchova@chuchlearena.cz, popřípadě písemně na adresu sídla prodávajícího.

7.7. Veškerá sdělení prodávajícího ohledně dodání zboží nebo poskytnutí služeb budou kupujícímu doručována na e-mailovou adresu kupujícího. Tím není dotčeno právo prodávajícího zasílat sdělení v písemné podobě na poštovní adresu kupujícího.

7.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány a kupujícímu je umožněno se s nimi seznámit.

8. Práva z vadného plnění; odpovědnost prodávajícího, způsob reklamace zboží (reklamační řád)

8.1. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vadné plnění dle kupní smlouvy se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (např. ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117, a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

8.2. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití, nevhodným použitím zboží, zanedbáním obvyklé péče o zboží), anebo vada vznikla v důsledku působení vyšší moci.

8.3. Kupující zboží podle možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přitom přechází na kupujícího převzetím zboží. Obdobný následek nastane v případě, že kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

8.4. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží, po předchozím upozornění, vhodným způsobem na účet kupujícího prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, kterou je předání zboží podmíněno.

8.5. V případě kupujícího-podnikatele platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje kupujícímu-podnikateli záruku za jakost prodávaného zboží, ledaže se prodávající s kupujícím-podnikatelem v jednotlivém případě výslovně dohodne jinak. Prodávající se s kupujícím-podnikatelem, že účinky ujednání záruky nemá vyznačení záruční doby či jiných informací o záruce za jakost na obalu zboží, návodu k použití či reklamě prodávajícího. Dojde-li k výslovnému ujednání záruky za jakost, prodávající s kupujícím-podnikatelem zejména dohodnou délku záruční doby, které počíná běžet od převzetí zboží, a bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od předání zboží prodávajícím prvnímu dopravci pro přepravu zboží do místa určení. Případnou zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jako doklad o záruce slouží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo, apod.). Na výslovnou žádost kupujícího-podnikatele jako doklad o poskytnuté záruce za jakost a jejích podmínkách vystaví záruční list; přičemž stejné účinky má ale v případě sjednání záruky za jakost doklad o zakoupení zboží obsahující příslušné údaje o záruce. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním anebo pokud kupující-podnikatel vadu sám způsobil či její vznik umožnil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití, nevhodným použitím zboží, zanedbáním obvyklé péče o zboží). Kupující-podnikatel dále nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího-podnikatele událost vyšší moci, nebo pokud o vadě věděl či mohl vědět. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím-podnikatelem. Prodávající neposkytuje kupujícímu-podnikateli pozáruční servis zboží. Při uplatňování práv kupujícího-podnikatele z vad služeb se články 8.1. až 8.5. a 8.20. OP uplatní obdobně tam, kde je to s ohledem na povahu služeb možné.

8.6. V případě kupujícího-spotřebitele platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku.

8.7. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující-spotřebitel zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a případnou reklamu prováděnou prodávajícím či výrobcem,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje všem požadavkům právních předpisů.

8.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.9. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak. Přechozí věta se však nepoužije:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím-spotřebitelem; nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží. V případě již použitého zboží je kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u takového zboží v době dvanácti (12) měsíců od převzetí.

8.10. Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud kupující-spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující-spotřebitel vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití nevhodným použitím zboží, zanedbáním obvyklé péče o zboží).

8.11. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující-spotřebitel při převzetí zboží právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, přičemž pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, a není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy, nebo

b) na odstranění vady opravou zboží, nebo

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

8.12. Kupující-spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo dle čl. 8.11. OP si zvolil již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující-spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující-spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu-spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující-spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující-spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy – viz čl. 8.13. OP.

8.13. Je-li vadné plnění při převzetí zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující-spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující-spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

8.14. Neodstraní-li prodávající vadu zboží dle čl. 8.13. OP včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující-spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující-spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.15. Neoznámil-li kupující-spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, prodávající jeho reklamaci nemusí vyhovět. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující-spotřebitel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží. Předchozí větou nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele z vad vyskytnuvších se v záruční době dle čl. 8.9. OP.

8.16. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8.7. OP během záruční doby dle čl. 8.9. OP, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

8.17. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti zboží má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí výskyt stejné vady po dvou předchozích opravách) nebo pro větší počet vad (současný výskyt alespoň tří vad). V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.18. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující-spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

8.19. Při uplatňování práv kupujícího-spotřebitele z vad služeb se články 8.1. až 8.4., 8.6. až 8.18., a 8.20. OP uplatní obdobně tam, kde je to s ohledem na povahu služeb možné.

8.20. Kupující může svá práva z vad zboží formou reklamace uplatnit osobně v provozovně prodávajícího nacházející se na adrese jeho sídla, nebo zasláním reklamovaného zboží na tuto adresu. Zásilka musí zejména obsahovat:

a) reklamované zboží (v kompletní podobě, jak bylo dodáno),

b) kopii dokladu o koupi či jinak doložit uzavření kupní smlouvy,

c) co nejpodrobnější popis vady,

d) kontaktní údaje kupujícího (zejména jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa kupujícího, případně tel. číslo),

e) požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Prodávající zašle kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o přijetí reklamace s údaji o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem na e-mailovou adresu kupujícího bez zbytečného odkladu po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění reklamace bude takové potvrzení předáno kupujícímu-spotřebiteli na místě.

Nezašle-li kupující reklamované zboží v kompletní podobě, v jaké mu bylo zboží od prodávajícího dodáno, a uplatní-li důvodně své právo na odstoupení od kupní smlouvy, bude mu vrácena cena zboží ponížená o hodnotu chybějící části zboží.

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího-spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí v případě reklamace kupujícího-spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností se tato ujednání o lhůtách pro řešení reklamace nevztahují na kupujícího-podnikatele.

Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. O vyřízení reklamace prodávající také kupujícího-spotřebitele informuje e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího, popřípadě telefonicky.

Kupující-spotřebitel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné a zejména se jedná o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění práv z vad.

Kupující je povinen předat reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí reklamace zboží, pokud je zboží znečištěné nebo nevyhovuje požadavkům obecné hygieny a ochrany veřejného zdraví.

Kupující je povinen zboží, ve vztahu k němuž byla reklamace vyřízena, převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce od ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace vyrozuměn. Pokud tak kupující neučiní je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení nákladů za uschování takového zboží v paušální výši 30,- Kč za každý den prodlení kupujícího s převzetím daného zboží a v případě tohoto prodlení delšího než čtyři (4) měsíce platí, že kupující předmětné zboží již opustil, protože ho nechce jako svůj majetek nadále držet. Prodávající je pak oprávněn dané zboží prodat a výtěžek použít na úhradu nákladů za úschovu zboží.

Při přebírání zboží, ve vztahu k němuž byla reklamace vyřízena, je kupující povinen prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti, případně písemným oprávněním kupujícího zastupovat.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou, zejména pak zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9.2. Veškeré informace, práva a povinnosti kupujícího (subjektu údajů), jsou uvedena v odděleném dokumentu nazvaném „Zásady ochrany osobních údajů“ (dále jen „Zásady“). Zásady jsou dostupné zde.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené v E-SHOPU uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.4. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů za účelem nákupu zboží nebo služeb v E-SHOPU a s tím souvisejících práv a povinností kupujícího.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto OP byly zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.chuchlearena.cz a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Ve vztahu ke konkrétní kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím nabývají tyto OP účinnosti v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

10.2. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak prodávající s kupujícím sjednávají, že se tento právní vztah řídí výhradně českým právem. Prodávající s kupujícím zakládají pravomoc českých soudů k rozhodování případných sporů mezi nimi v souvislosti s kupní smlouvou.

10.3. Prodávají informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Prodávající současně kupujícího-spotřebitele informuje o možnosti projednání stížnosti kupujícího-spotřebitele – viz čl. 2.1. písm. k. těchto OP.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

a) adresa pro doručování: Chuchle Arena Praha, s.r.o., Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

b) e-mailová adresa: a.diduchova@chuchlearena.cz

c) telefon: +420 604 298 150

 

V Praze dne 11. května 2020

 

 

- - -

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Chuchle Arena Praha, s.r.o.

Radotínská 69/34

159 00 Praha 5

e-mailová adresa: a.diduchova@chuchlearena.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

............................................................................................................................................................

Datum objednání: .....................................

Datum obdržení: .....................................

Adresa zákazníka/zákazníků: ...................................................................................................................

Jméno a příjmení zákazníka/zákazníků: ............................................................................

Datum: ......................................

Podpis zákazníka/zákazníků (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): ______________________

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. Zákazníkem se vždy rozumí i spotřebitel.

 

Upozornění o právu subjektu osobních údajů vznést námitku

Správce osobních údajů, společnost Chuchle Arena Praha, s.r.o., se sídlem Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle, IČO: 11637927, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 351405 (dále jen „společnost“), plní povinnost jí uloženou článkem 21 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) a s odkazem na Zásady ochrany osobních údajů společnosti ze dne 11.05.2020 subjektu údajů sděluje následující:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení (je-li zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce) nebo f) (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

11. května 2020

Chuchle Arena Praha, s.r.o.